Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze werkzaamheden en leveringen.

Artikel 1 Algemeen en definities

1.    In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Marique,de ontwerpstudio gevestigd te Grave aan de Dr. Kanterslaan 137 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17139877, aldaar gedeponeerd d.d 30 oktober 2001.
Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon, met wie Marique, de ontwerpstudio een overeenkomst tot levering van één of meer ontwerpen, producten of diensten sluit.
Overeenkomst: iedere wederzijdse, schriftelijk bevestigde, acceptatie van de levering van één of meer ontwerpen, producten of diensten van Marique, de ontwerpstudio.
Opdracht: de verzameling in de overeenkomst gestelde, door Marique, de ontwerpstudio te leveren ontwerpen, producten of diensten, alsmede de hiertoe benodigde werkzaamheden, zoals vastgelegd in de overeenkomst.
2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en naleving van alle tussen de opdrachtgever en Marique, de ontwerpstudio gesloten overeenkomsten.
3.    Indien er aanvullende voorwaarden of afwijkingen van deze voorwaarden gelden zullen deze expliciet in de offerte vermeld staan.
4.    Een opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Marique, de ontwerpstudio heeft gecontracteerd, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
5.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Marique, de ontwerpstudio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
6.    Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Artikel 2 Offerte en totstandkoming overeenkomst
1.    Vermelde vergoedingen in offertes zijn exclusief BTW en overige wettelijk verschuldigde heffingen, tenzij anders vermeld.
2.    Marique, de ontwerpstudio behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen aan gewijzigde omstandigheden, zulks ter beoordeling van Marique, de ontwerpstudio. Marique, de ontwerpstudio zal de opdrachtgever ten spoedigste van de prijswijziging op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging.
3.    Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever en aanvaarding daarvan door Marique, de ontwerpstudio. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar desondanks instemt met aanvang door Marique, de ontwerpstudio met het uitvoeren van de overeenkomst, dan zal de inhoud van de laatste offerte als overeengekomen gelden.
4.    Nadere aanvullingen op of wijzigingen in de gesloten overeenkomst binden Marique, de ontwerpstudio eerst nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1.    marique, de ontwerpstudio zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
2.    De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Marique, de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke materialen of gegevens.
3.    Indien Marique, de ontwerpstudio op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Marique, de ontwerpstudio namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.    Indien niet anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van het uitvoeren van de opdracht, door of namens de opdrachtgever gegeven. Op verzoek van de opdrachtgever kan Marique, de ontwerpstudio, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Hiervoor zullen Marique, de ontwerpstudio en de opdrachtgever een vergoeding afspreken.
5.    Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen zowel Marique, de ontwerpstudio als de opdrachtgever elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp of product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Marique, de ontwerpstudio dient de opdrachtgever de goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
6.    Een door Marique, de ontwerpstudio opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Marique, de ontwerpstudio is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Marique, de ontwerpstudio bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
7.    Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de verantwoordelijkheid van Marique, de ontwerpstudio.
8.    Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Marique, de ontwerpstudio te worden meegedeeld.
9.    Met de werkzaamheden wordt gestart nadat Marique, de ontwerpstudio een kopie van de offerte getekend retour heeft ontvangen.
10.    Bij opdrachten boven de 1500 euro wordt een aanvangstermijn van 15% gefactureerd
11.    Indien de opdrachtgever een bruidsreportage heeft geboekt wordt een maand voor de trouwdatum 25% van het geoffreerde bedrag gefactureerd. Bij afzegging binnen vier weken voor de trouwdatum geldt dat 40% van het geoffreerde bedrag betaald dient te worden. Na afloop van de trouwdag zal in gedeelten gefactureerd worden;  het resterende bedrag van de bruidsreportage zal de week na de bruiloft gefactureerd worden. De albums dienen bij aflevering betaald te worden.
Artikel 4 Opzegging en ontbinding overeenkomst
1.    Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede de geleden schade te vergoeden.
2.    Wanneer de overeenkomst door Marique, de ontwerpstudio wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede een schadevergoeding. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Marique, de ontwerpstudio redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden de opdracht af te ronden, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3.    De schadevergoeding zoals bedoeld in de voorgaande twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Marique, de ontwerpstudio op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
4.    Marique, de ontwerpstudio heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is of wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Artikel 5 Honorarium
1.    Bij honorering op basis van een uurtarief komen ook de kosten, die Marique, de ontwerpstudio maakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, voor vergoeding in aanmerking.
2.    Indien Marique, de ontwerpstudio door niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door Marique, de ontwerpstudio gehanteerde tarieven.
Artikel 6 Betaling
1.    De betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Marique, de ontwerpstudio gaat in op het moment dat de overeenkomst is gesloten.
2.    Marique, de ontwerpstudio heeft het recht haar honorarium maandelijks te factureren, tenzij anders is overeengekomen.
3.    Betaling dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente; voorts behoudt Marique, de ontwerpstudio zich in voorkomende gevallen het recht voor haar werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
4.    Alle door Marique, de ontwerpstudio gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Marique, de ontwerpstudio als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,–.
5.    Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde ontwerpen, producten of diensten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
Artikel 7 Intellectueel eigendom
1.    Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom —waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht— toe aan Marique, de ontwerpstudio. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Marique, de ontwerpstudio daartoe bevoegd.
2.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.    Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Marique, de ontwerpstudio te allen tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Marique, de ontwerpstudio in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.    De in het kader van de opdracht door Marique, de ontwerpstudio tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Marique, de ontwerpstudio, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
Artikel 8 Gebruik, licentie en promotie
1.    Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Marique, de ontwerpstudio, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Marique, de ontwerpstudio bekend te zijn gemaakt.
2.    De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Marique, de ontwerpstudio niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Marique, de ontwerpstudio, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van €300,–.
3.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Marique, de ontwerpstudio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
Artikel 9 Aansprakelijkheidsbeperking en niet-toerekenbare tekortkomingen
Marique, de ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
1.    fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
2.    misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen;
3.    fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
4.    gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijding van prijsopgaven van toeleveranciers;
5.    fouten in het ontwerp, de tekst of de gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 vijfde lid zijn toestemming heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6.    Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
7.    De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Marique, de ontwerpstudio niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
8.    Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Marique, de ontwerpstudio jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.